چارلى چاپلین میگوید:
پس از عمری فقر، به ثروت وشهرت رسیدم.
و آموختم که،
با پول میتوان ساعت خرید، ولى زمان نه.
میتوان مقام خرید،
ولى احترام نه.
میتوان کتاب خرید،
ولى دانش نه.
میتوان دارو خرید،
ولى سلامتى نه.
میتوان رختخواب خرید،
ولی خواب راحت نه ...
ارزش آدمها به دارایی نیست،
به معرفت آنهاست.