ایستادگی کن تا روشن بمانی

شمع های افتاده خامـوش می شوند

((احمد شاملو))