من عاشق پاییزم چون دلم میگیره .

پاییز فصل عاشقی من تو پاییز عاشق نشدم اما می تونه فصل عاشقی دوباره باشه.